Etusivu \ Avveckling av normer och ny lagstiftning \ Allmän lag om administrativa påföljder av straffkaraktär

Allmän lag om administrativa påföljder av straffkaraktär

KKV är medlem i arbetsgruppen (på finska), som tillsatts av justitieministeriet, med uppgift att kartlägga behovet av en allmän lag om administrativa påföljder av straffkaraktär liksom utarbeta en nödvändig lagstiftning. Kartläggningen görs på initiativ av riksdagens grundlagsutskott. Lagberedningen inleddes i juni 2017 och arbetsgruppens mandatperiod fortgår fram till slutet av augusti 2018. Den eventuella nya lagstiftningen är direkt kopplad till KKV:s uppgifter.

De befogenheter som gäller KKV:s tillsynsuppgifter är baserade på både nationella normer och EU-normer. Normerna om eventuella sanktioner har också inkluderats i olika delar av nationell lagstiftning och EU-lagstiftning. I sitt utlåtande (på finska) såg KKV inte några hinder för att stifta en allmän lag om administrativa påföljder av straffkaraktär ifall responsen från remissrundan leder till en beredning av lagen. KKV betonade emellertid vikten av att säkerställa att förhållandet till alla delar är tydligt mellan en eventuell ny allmän lag och sådana inhemska liksom EU-baserade speciallagar som förpliktar KKV.