Etusivu \ År 2017 \ Generaldirektörens översikt 2017

Generaldirektörens översikt 2017

KKV Jokinen JuhaniÅrsboken 2017 visar vad vi har utfört och uppnått i gengäld för den investering på cirka 10,6 miljoner euro i Konkurrens- och konsumentverket (KKV) som skattebetalarna har gjort via statsbudgeten för att säkerställa konsumentskyddet och en fungerande ekonomisk konkurrens. En del av arbetet här på KKV handlar om sådana beslut, framställningar eller linjedragningar där vi själva inte kan ta äran för slutresultat eller genomslag. Vi anser det ändå vara av avgörande betydelse att vi deltar i till exempel lagberedningen. Detta hjälper andra institutioner och medverkar till att det i samhälleligt beslutsfattande tas hänsyn till konsumentskydd och friheten att bedriva näringsverksamhet.

Ämbetsverket har fått ett stort antal nya uppgifter de senaste åren. Även under detta verksamhetsår skedde en omfördelning av uppgifter som på ett väsentligt sätt påverkar KKV:s verksamhet. Konsumenternas juridiska rådgivning flyttas från magistraten till KKV i början av år 2019. Dessutom flyttas konsument- och konkurrensärenden från regionförvaltningsverken till KKV i början av år 2020.  När den nya upphandlingslagen trädde i kraft i början av år 2017 fick KKV nya tillsynsuppgifter. De första tillsynsbesluten har redan tagits. Utifrån dem kan man konstatera att det fanns ett behov av detta tillsynsuppdrag även om upphandlingsförfarandet i sig kan kännas något byråkratiskt. Offentliga medel på cirka 20 miljarder euro spenderas på varor och tjänsteleverantörer. Därför är det inte ointressant hur förfarandena ser ut.

En arbetsgrupp vid Arbets- och näringsministeriet har berett ett förslag om en delreform av konkurrenslagen. Vi har deltagit i det arbetet. Förslaget innehåller tre centrala mål, det vill säga att stärka tillsynen av konkurrensneutraliteten, effektivera de elektroniska inspektionerna och skapa bättre förutsättningar för informationsutbyte mellan myndigheter. Konkurrenslagen kompletteras i sinom tid av det direktiv som för tillfället behandlas av EU-parlamentet och som ger medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenheter att mer effektivt kontrollera efterlevnaden av konkurrensreglerna. Båda reformpaketen är på sin plats. När det gäller identiska konkurrensbegränsningsförbud på såväl nationell nivå som EU-nivå ska utrednings- och sanktionsförfarandena åtminstone inte till väsentliga delar vara beroende av om det är KKV eller kommissionen som utreder ärendet. Vidare ska inte nya applikationer få bilda sådana plattformar där konkurrensbegränsningar kan genomföras för att de faller utanför myndigheternas tillsynsområde.

Regeringens förslag till lag om valfrihet inom social- och hälsovården finslipades efter remissrundan vid Social- och hälsovårdsministeriet. Förslaget innebär att det i vissa tjänster uppstår ett konkurrensläge mellan offentliga och privata tjänsteleverantörer, och förslaget skulle även medföra uppgifter för KKV. Dessa skulle handla om att säkerställa konkurrensneutraliteten mellan offentliga och privata producenter i fråga om direktvalstjänster samt utöva tillsyn av konsumentskyddet åtminstone när det gäller marknadsföring av hälso- och sjukvårdstjänster.

Ett åtgärdsprogram liksom en lägesbildsfunktion för grå ekonomi har upprättats som ett led i statsrådets principbeslut om bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Aktuell information om grå ekonomi och ekonomisk brottslighet kommer att läggas upp på den ny webbplatsen www.harmaa-talous-rikollisuus.fi som upprätthålls av myndigheterna och öppnas våren 2018. När det gäller bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet är det ur KKV:s synvinkel fråga om praktiska åtgärder och myndighetssamarbete. På så sätt kan vi bättre säkerställa rättvisa konkurrensförutsättningar, avslöja karteller, skydda konkurrensen och offentliga medel i upphandlingar samt göra det svårare att genomföra nätbedrägerier och beställningsfällor som riktar sig till konsumenterna.

Generaldirektör
Juhani Jokinen